top of page

REGULAMIN

Boot Camp Polska

(obowiązuje od 20 czerwca 2017 roku)

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Boot Camp Polska.

Boot Camp Polska jest firmą prowadzoną przez Boot Camp Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Maszynowej 5/10, 02-392 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Spółek pod numerem KRS 515081, REGON 147318076, NIP 701-043-16-04.

§ I

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Z usług Boot Camp Polska mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 18 rok życia, i zarejestrowały się w serwisie www.bootcamppolska.pl, wykupiły wejściówkę oraz zapisały się na trening poprzez stronę https://app.fitssey.com/bootcamppoland/frontoffice.

2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyly 15 lat, zostaną dopuszczone do zajęć tylko po wypełnieniu poprzez opiekuna prawnego i przyniesieniu na pierwsze zajęcia odpowiedniego oświadczenia. Weryfikacja opiekuna prawnego odbędzie się osobiście w obecności trenera na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).

3. Osoby zapisujące się na treningi są każdorazowo proszone o akceptację następujących warunków:

“Zapisy kończą się na 5 min. przed treningiem pod warunkiem, że liczba minimalna została osiągnięta na 60 min. przed rozpoczęciem treningu. Możesz wypisać się nie później niż 30 min. przed treningiem.

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych o umiarkowanej lub dużej intensywności oraz, że biorę udział w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność”.

4. Klient powinien korzystać z usług Boot Camp Polska w sposób dostosowany do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej, biorąc pod uwagę intensywność i rodzaj wykonywanych ćwiczeń.

5. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować o tym trenera przed treningiem.

6. Klient, jeżeli nie będzie mógł uczestniczyć w treningu na, który uprzednio się zapisał ma obowiązek wypisać się z niego nie później niż na 30 min. przed jego rozpoczęciem.

Wejściówka będzie wykorzystana przez Klienta w przypadku :

  • niewypisania się z treningu przez Klienta,

  • zapisania się na trening w czasie uniemożliwiającym wypisanie się z niego (później niż 120 min przed rozpoczęciem treningu).

7. Trening Boot Camp Polska nie odbędzie się w przypadku, gdy liczba osób, które wykupią wejściówkę i zapiszą się na dany trening będzie mniejsza w momencie weryfikacji listy niż liczba osób wyznaczona przez trenera widoczna w terminarzu na stronie https://app.fitssey.com/bootcamppoland/frontoffice. Minimalna liczba osób wyznaczana jest indywidualnie przez trenera i widoczna jest w terminarzu na stronie https://app.fitssey.com/bootcamppoland/frontoffice. Weryfikacja listy, czyli sprawdzenie czy minimalna liczba osób została osiągnięta, następuje na 60 min przed zaplanowanym treningiem. W przypadku gdy minimalna liczba osób nie została osiągnięta, zapisani klienci zostaną powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną o odwołaniu treningu. Gdy minimalna liczba osób zostanie osiągnięta w momencie weryfikacji listy, lista pozostaje otwarta do zapisów do 15 minut przed rozpoczęciem danego treningu.

8. Boot Camp Polska zastrzega sobie prawo do odwołania treningu w przypadku złych warunków atmosferycznych mogących stanowić istotne zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenie życia oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej.

9. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na treningach grupowych istnieje możliwość wyczerpania się wolnych miejsc. W tym przypadku decyduje kolejność zapisów poprzez https://app.fitssey.com/bootcamppoland/frontoffice. Maksymalną liczbę osób na danym treningu wyznacza trener publikując tę informację w terminarzu na stronie https://app.fitssey.com/bootcamppoland/frontoffice

10. Boot Camp Polska może wypisać klienta z przyszłych zajęć lub zamknąć jego konto, gdy klient zapisuje się, a nie przychodzi na zajęcia. Obowiązuje to także gdy klient zapisuje siebie i Gościa na zajęcia, a Gość jest nieobecny.

11. Klienci chcący skorzystać z treningu Boot Camp Polska, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut przyjmują do wiadomości, iż może wiązać się to z samodzielnym poszukiwaniem w terenie grupy treningowej.

12. Reklamacje i żądania zwrotu płatności lub wejściówek wystosowane przez Klienta przyjmowane są tylko w formie pisemnej i rozpatrywane indywidualnie przez kierownictwo Boot Camp Polska na podstawie dołączonych dokumentów usprawiedliwiających żądanie czy reklamację. Reklamacje prosimy składać na adres: kontakt@bootcamppolska.pl. Reklamacje rozpatrujemy do 30 dni od daty zgłoszenia.

13. Podczas treningów Boot Camp Polska obowiązuje bezwzględny zakaz:

· palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub narkotyków,

· posiadania alkoholu, środków odurzających lub narkotyków,

· przebywania w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

14. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub narkotyków nie będą dopuszczone do treningu.

15. Klienci są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku podczas treningu Boot Camp Polska oraz niezakłócania innym Klientom możliwości korzystania z usług.

16. Kierownictwo Boot Camp Polska lub trener może zakazać Klientowi uczestnictwa w danym typie treningu, jeżeli udział w treningu może zagrażać zdrowiu Klienta.

17. Boot Camp Polska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Klientów oraz za wszelkie rzeczy pozostawione poza przeznaczonymi do tego celu schowkami.

§ II.

KORZYSTANIE Z USŁUG BOOT CAMP POLSKA

1. Z usług Boot Camp Polska może korzystać jedynie osoba która wykupiła wejściówkę lub karnet i zapisała się na trening poprzez serwis www.bootcamppolska.pl. Każdy po zalogowaniu się otrzymuje bezpłatny trening.

2. Wejściówka jest ważna jeśli została zakupiona i wykorzystana zgodnie z okresem ważności podanym w cenniku Boot Camp Polska: www.bootcamppolska.pl/pl/cennik-pierwszy-trening-free

3. Wejściówka uprawnia do wzięcia udziału w treningach zaplanowanych w okresie jej ważności.

4. Po upływie okresu ważności wejściówki,  wejściówka znika z konta i jest uważana za wykorzystaną nawet gdy Klient z treningu nie skorzystał.

5. Cennik usług świadczonych przez Boot Camp Polska jest ustalany przez kierownictwo Boot Camp Polska i podawany do publicznej wiadomości na stronie serwisu.

6. Walutą płatności jest Złoty Polski (PLN).

7. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.

8. Na życzenie Klienta, Boot Camp Polska wystawia rachunki i faktury za usługi.

9. Za bezpieczeństwo płatności za produkty Boot Camp Polska odpowiada firma Pay U S.A. i Przelewy24

10. Obciążenie Klienta następuje zgodnie z zasadami serwisów Pay U S.A. i Przelewy24

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

12. Reklamacje i żądania zwrotu płatności lub wejściówek wystosowane przez Klienta  przyjmowane są tylko w formie pisemnej i rozpatrywane indywidualnie przez kierownictwo Boot Camp Polska na podstawie dołączonych dokumentów usprawiedliwiających żądanie czy reklamację. Reklamacje prosimy składać na adres: kontakt@bootcamppolska.pl.

§ III.

ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Boot Camp Polska może dokonywać zmian Regulaminu w szczególności w sytuacji zaistnienia wymienionych poniżej ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

a) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Boot Camp Polska na podstawie niniejszego Regulaminu;

b) zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związaną z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

c) zmiany produktów i usług w związku ze zmianami wprowadzanymi w funkcjonującym w Boot Camp Polska systemie informatycznym;

d) rozszerzenie lub zmiany funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływającą na postanowienia niniejszego Regulaminu;

e) rezygnację z prowadzenia niektórych produktów i usług oferowanych w ramach Umowy;

2. Boot Camp Polska informuje Klienta o zmianach niniejszego regulaminu na 14 dni przed datą ich wejścia w życie w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatu bezpośredniego po zalogowaniu się Klienta na stronie internetowej www.bootcamppolska.pl lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej przez Boot Camp Polska na adres e-mail Klienta zarejestrowany w systemie.

§ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rejestrując się w systemie www.bootcamppolska.pl i akceptując regulamin Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Wszelkie dane osobowe Klienta podane w procesie rejestracji będą wykorzystywane tylko na potrzeby Boot Camp Polska.

3. Rejestrując się w systemie www.bootcamppolska.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rejestracji i korzystania z usług Boot Camp Polska, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883).

4. Rejestrując się w systemie www.bootcamppolska.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Boot Camp Polska w działaniach medialnych i na następujących polach eksploatacji: Internet (strona www.bootcamppolska.pl oraz facebook.com/BootCampPolska). Wykorzystanie wizerunku obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć wykonanych podczas treningów oraz wydarzeń Boot Camp Polska robionych przez organizatorów, trenerów i osoby związane z Boot Camp Polska na w. wym. polach eksploatacji. W praktyce wygląda to tak, że robimy sobie zawsze po zajeciach fotkę, żeby wrzucić na FB dla chwały i ku radości uczestników. Jeżeli ktoś nie chce to nie ustawia się z grupą. 

5. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail kontakt@bootcamppolska.pl

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ V

Ochrona danych osobowych RODO

Szanowny Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy Nr 95/46WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) chcemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

  1. Dane osobowe, zbierane są w ramach korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, serwisów i innych funkcji portalu bootcamppolska.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies i local storage do wyświetlania reklam i profilowania ich.

  2. Administratorem Twoich danych będziemy my tj. Firma Boot Camp Polska sp. z o.o.

  3. W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w tym profilowanie oraz w celach analitycznych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcji portalu BootcampPolska.pl, w tym zapisywanie w plikach cookies także po rozpoczęciu obowiązywania RODO od 25 maja 2018 roku.

  4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w każdym czasie wycofać wysyłając swoją prośbę na email kontakt@bootcamppolska.pl.
     Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych zebranych w okresie od wyrażenia zgody do chwili jej wycofania.

BC-logo-TEF.png
bottom of page