top of page

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zakresu sposobu oraz celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest BOOT CAMP POLSKA Sp. z o.o.

W trosce o prywatność użytkowników strony internetowej  www.bootcamppolska.pl udostępniamy informacje dotyczące zakresu w  jakim dane osobowe są przetwarzane po to aby każda osoba korzystająca z Naszych usług mogła samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy chce z nich korzystać.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności zawarto podstawowe informacje dotyczące sposobu oraz zakresu zbierania danych osobowych.  Informacji co do celów w jakich są wykorzystywane te dane, komu udostępniane, a także jakich starań dokładamy aby je chronić. W Polityce Prywatności zgromadziliśmy również informacje dotyczące praw przysługujących, osobie której dane są przetwarzane, zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest BOOT CAMP POLSKA SP Z O.O.
ul. Maszynowa 5/10 02-392 Warszawa.

W celu uzyskania informacje dotyczących przetwarzanych, danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych ( dalej ADO) . 

Dane kontaktowe:

- telefon: +48 515 718 163

- adres e-mail: kontakt@bootcamppolska.pl

- adres pocztowy: BOOT CAMP POLSKA SP Z O.O. ul. Maszynowa 5/10 02-392 Warszawa.

- Formularza kontaktowy na stronie internetowej: www.bootcamppolska.pl/pl/kontakt

 

2. Dane osobowe 

 

 Dane osobowe przetwarzane przez BOOT CAMP POLSKA pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą. Otrzymano je w czasie zakładania konta, dokonywania transakcji poprzez stronę internetową. Dane os

- imię i nazwisko;

- adres e-mail;

- numer telefonu;

- adres korespondencyjny;

- dane dotyczące stanu zdrowia niezbędne do przeprowadzenia treningu) – (jeśli są zbierane). 

- adres IP.

 

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednak należy wiedzieć, że odmowa ich podania  spowoduje, że nie będzie możliwe zawarcie umowy między nami, a co za tym idzie nie będziemy mogli świadczyć żadnych  usług.

 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

 

- w celu założenia, a także zarządzania kontem klienta w tym: zapewnienia obsługi konta oraz rozwiązywania problemów technicznych.

- dla realizacji zapisów na treningi oraz zamówień składanych za pośrednictwem naszej strony internetowej w tym także zwrotów, reklamacji i dokonywania zmian;

 - prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;

 - dla zapewnienia obsługi usług płatniczych;

- w związku z przechowywaniem danych osobowych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, a w szczególności:

- dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

- prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości
i innych właściwych przepisów polskiego prawa;

- egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.

Jeśli w procesie rejestracji wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych unieważniliście nas również do:

- prowadzenia działań marketingowych w tym: newslettera, sms, informacji
o promocjach i ofertach handlowych;

 

4. Jakie uprawnienia posiada osoba, której dane przetwarzamy 

 

BOOT CAMP POLSKA sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Każda osoba której dane dotyczą ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia błędnych danych. Ponad to ma również prawo żądania otrzymania kopii przetwarzanych danych. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych oraz posiadanego konta internetowego. Administrator Danych Osobowych ma obowiązek niezwłocznie odpowiedzieć
na wszelkie  zapytania oraz żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jednocześnie należy pamiętać, że Administrator Danych Osobowych ma prawo odmówić usunięcia danych jeśli obowiązujące przepisy prawa zobowiązują
go do przechowywania tych danych w celu realizacji postanowień praw, a także
na przykład w celu dochodzenia roszczeń.  

 W celu usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych. 

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo zażądać od Administratora Danych Osobowych.  natychmiastowego usunięcia danych osobowych, a Administrator Danych Osobowych. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki dokonać całkowitego usunięcia danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji nakazanych przepisami prawa, a opisanych
we wcześniejszym punkcie) jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe są zbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Każdorazowo osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki uwzględnić ten sprzeciw.

5. Odbiorcy danych osobowych

 

Poza BOOT CAMP POLSKA Sp. z o.o. odbiorcami zgromadzonych danych osobowych są:

- Trenerzy oraz inne osoby  współpracujące z Administratorem;

- Biura rachunkowe świadczące usługi na rzecz  Administratora;

- Kancelarie prawne prowadząca obsługę prawną na rzecz Administratora;

- Firma świadcząca usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;

- Firma kurierska realizująca dostawy na rzecz Administratora;

 

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

- działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);

- wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

- wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

 

6. Jak długo przechowywane są dane osobowe

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z konieczności realizacji celów przetwarzania danych, czyli:

- w czasie prowadzenia konta użytkownika w Serwisie;  

- w okresie prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora;

- w okresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania zawartych umów;

- w okresie wymaganym odrębnymi przepisami prawa, a dotyczącymi w  szczególności przechowywania dokumentacji rachunkowej;

- w okresie niezbędnym dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.

Dane osobowe użytkowników zostaną niezwłocznie usunięte gdy wszystkie powyżej opisane cele dobiegną końca.
 

7. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

 

Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

BC-logo-TEF.png
bottom of page